środa, 26 lutego 2014

Patent i modaDzisiejszy świat postępuje ku nowoczesności. Staje się to realne z uwagi na innowacyjne wynalazki i nowe technologie.Naukowcy starają się, aby to co tworzą, odpowiadało ludziom w każdym wieku i przede wszystkim, aby sprawiło, że życie stanie się łatwiejsze. Moda stanowi dziś prawdziwe wyzwanie dla prawa oraz związanych z tym kwestii. Jest to przestrzeń do prowadzenia nowych badań oraz dostosowania prawa do wymogów współczesności. Moda stanowi przestrzeń do eksploatowania nowych, prawnych mechanizmów. Moda jest branżą, która prężnie się rozwija i nieustannie podąża ku nowym, innowacyjnym rozwiązaniom. Dlatego warto wiedzieć, czym tak naprawdę jest patent i kiedy go można zastosować. Literatura bogato tłumaczy jego pochodzenie, a korzenia tego pojęcia, sięgają, aż XV i związane są z Wenecją[1].

Ważnym zagadnieniem we współczesnej modzie jest patent oraz wszelkie zagadnienia związane ze zgodnym z prawem zabezpieczeniem wynalazku, twórcy dzieła, oraz zagwarantowaniem mu godziwej ochrony.

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej[2].
Patent jest to zaświadczenie uwydatniające i uwierzytelniające innowacyjne, nowoczesne rozwiązanie techniczne (konstrukcja, technologia, substancja) o cechach wynalazku oraz tworzących deklaratoryjny akt nadania uprawnionemu do tego rozwiązania, monopolu prawnego na wyłączne, profesjonalne i odpłatne korzystanie w prawnie dozwolony sposób z ograniczonego czasowo do 20 lat prawa wyłącznego obowiązującego na terytorium państwa lub wspólnoty państw, którego agenda udzieliła to prawo[3].

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej patentów udziela Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Od lat 90. spada liczba zgłaszanych wynalazków krajowych, jak także udzielanych patentów[4].

Z uwagi na przystąpienie Polski do Konwencji o Udzielaniu Patentów Europejskich wiąże się to ze spadkiem liczby zgłoszeń krajowych na rzecz zgłoszeń europejskich, w których Polska została wybrana jako kraj wyznaczony[5].

Patent na wynalazek jest prawem, którego udziela Urząd Patentowy w drodze decyzji warunkowej (pod warunkiem udzielania opłaty za pierwszy okres ochrony) na rzecz podmiotu uprawnionego do uzyskania patentu, po stwierdzeniu w procedurze pełnego badania, że zostały spełnione warunki wymagane do jego uzyskania[6].

Ponadto patent na wynalazek to prawo wyłącznego korzystania (monopolu) z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 P.w.p.)[7].

Korzystanie z wynalazku objętego patentem obejmuje wszelkie postacie stosowania wynalazku, czerpania korzyści z wynalazku oraz dysponowania nim[8]. Korzystanie z wynalazku przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą podmiotu uprawnionego[9].

Reasumując, należy podkreślić, iż przed prawem patentowym stoi wielkie wyzwanie i zadanie dostosowania regulacji prawnych do nieuchronnego progresu modowego. Jest to doniosła funkcja z uwagi na wyzwania świata nauki i postępu nowych technologii.


Autor: A. M. D.

[1] May Ch.: Venise: aux origines de la propriété intellectuelle, L’Economie Politique, no 14, 2e trim. 2002, Ponikło A., Gutowski J., Polskie prawo patentowe. Komentarz, Warszawa 1935
[2] Art. 63 PWP
[3]hmpact=falsttp://worldwide.espacenet.com/searchResults?coe&ST=singleline&query=Shunpei+Yamazaki&locale=en_EP&DB=worldwide.espacenet.com, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO),http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/37/06/37064/Ustawa_pwp_-_tekst_ujednolicony.pd.
[4] Prawo własności przemysłowej. Komentarz Piotr Kostański 2010, wyd CH Beck.
[5] Prawo własności przemysłowej ,Nowińska Ewa, Promińska Urszula, Vall Michał, LexisNexis, 2011
[6] Prawo własności przemysłowej t.14A pod red. P. Skubisza, Wydanie: 1 C.H. BECK, 2011
[7] (art. 63 P.w.p.) http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/37/06/37064/Ustawa_pwp_-_tekst_ujednolicony.pd. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.2. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe,zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.3. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.
[8] Prawo własności przemysłowej ,Nowińska Ewa, Promińska Urszula, Vall Michał, LexisNexis, 2011
[9] Prawo własności przemysłowej t.14A pod red. P. Skubisza, Wydanie: 1 C.H. BECK, 2011


Źródła zdjęć i rycin:

http://patentlyo.com/patent/2009/12/patentlyo-is-closed-for-the-season.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_patent_1242674_figure_3.png

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz